By Oleg Glazachev, Phylipp Kopylov, Davide Susta, Elena Dudnik and Elena Zagaynaya