By Zoya O. Serebrovska, Tetiana V. Serebrovska, Viktor A. Kholin, Lesya V. Tumanovska, Angela M. Shysh, Denis A. Pashevin, Sergii V. Goncharov, Dmytro Stroy, Oksana N. Grib, Valeriy B. Shatylo, Natalia Yu. Bachinskaya, Egor Egorov, Lei Xi, and Victor E. Dosenko