Tetiana V Serebrovska, Alla G Portnychenko, Tetiana I Drevytska, Vladimir I Portnichenko, Lei Xi, Egor Egorov, Anna V Gavalko, Svitlana Naskalova, Valentina Chizhova and Valeriy B Shatylo