By Xiao Bao, Howe Liu, Hui-Yu Liu, Ying Long, Jie-Wen Tan, Zhi-Min Zhu